Bestyrelsen

Formand
Sille Haahr-Aasmul

Næstformand
Stine Rohde Frederiksen

Kasserer
Lonni Kronborg

 

Bestyrelsesmedlemmer

Aniella Bøje

Birgitte Glerup

Karin Fog

Maria Søndergaard Grøndal

Nicolai Kløcker

Nis Høyrup Christensen

Peter Juul

Søren Christian Astrup Skov

Thomas Perez-Pape

Vedtægter

Stk. 1. Foreningens navn er: ”Borgerforeningen for Lille Skensved, Højelse og omegn”
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Køge kommune.

Stk. 1. Foreningens formål er at være et lokalt talerør for Lille Skensved, Højelse og omegn samt at at arbejde for et øget fokus på vækst i Køge Nord med det formål at tiltrække og fastholde borgere og børnefamilier.
Stk. 2. Foreningen vil bl.a. forsøge at opnår dette formål gennem:

 • at søge maksimal indflydelse på alle centrale beslutninger vedrørende vores nærmiljø og fremsende vores egne udspil for at skabe en bæredygtig udvikling i området.
 • at skabe og udbygge en god dialog med de lokale politikere.
 • at bruge vores brede berøringsflade til opsamling af ideer og nye tiltag, der evt. kan bringes videre til andre.
 • at medvirke til styrkelse og inspiration af det arbejde, der foregår i forvejen.
 • at koordinere så div. arrangementer ikke kolliderer med hinanden.
 • at påtage os opgaver, der ikke automatisk indgår andre steder.
 • at stå for enkelte arrangementer, der kan medvirke til at øge samhørighedsfølelsen i området.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver privatperson eller erhvervsdrivende, som kan støtte foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af foreningens kontingent. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det givne år.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen fastsat, kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i April måned og indkaldes med mindst to ugers varsel, med angivelse af dagsorden, ved udsendelse via foreningens elektroniske kommunikationskanaler.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden, har betalt forefaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
 7. Godkendelse af budget for indeværende år
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
 11.  Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. Marts.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om herom til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden og næstformand består af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Der er ingen øvre grænse på antallet af medlemmer i bestyrelsen så alle medlemmer af foreningen, der ønsker valg på generalforsamlingen, bliver valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med de gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer, vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutninger ved afstemning på bestyrelsesmøderne. Vedtagelse af en beslutning kræver at mindst 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt, med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, i et fysisk eller elektronisk møde, der er indkaldt med mindst 3 dages varsel.

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af konkrete opgaver.
Stk. 2. Alle foreningens medlemmer kan deltage i arbejdsgrupperne, og bestyrelsen inviterer bredt og åbent til deltagelse i de konkrete grupper når de oprettes.
Stk. 3. Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en arbejdsgruppeformand. Arbejdsgruppeformanden leder arbejdsgruppens arbejde og sørger for at give status på gruppens arbejde, til bestyrelsen.
Stk. 4. Arbejdsgrupperne kan ikke træffe beslutninger eller handle på foreningens vegne uden et specifikt skriftligt mandat givet fra bestyrelsen.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig, over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne påser at regnskabet følger god regnskabsskik og er retvisende for foreningens aktiviteter og situation. Revisorerne skal ved gennemgangen af regnskabet give en udtalelse, omkring regnskabet, som fremlægges af bestyrelsen for generalforsamlingen.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende, generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere andre værdige foreninger i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22/10 2014.